java BigDecimal型数据的应用

2021年11月24日 阅读数:7
这篇文章主要向大家介绍java BigDecimal型数据的应用,主要内容包括基础应用、实用技巧、原理机制等方面,希望对大家有所帮助。

在java开发过程当中,为了提升数据的精确性,特别是财务方面的结算,常常采用BigDecimal型数据类型,其引用及精确度状况以下:java

package com.yzq.te;ide

import java.math.BigDecimal;ip

public class Bigdecimal {ci

public static double add(double value1,double value2){开发

BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.valueOf(value1));class

BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.valueOf(value2));import

return b1.add(b2).doubleValue();数据类型

}引用

public static double subtract(double value1,double value2)im

{ BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.valueOf(value1));

BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.valueOf(value2));

return b1.subtract(b2).doubleValue();

}

public static double multiply(double value1,double value2)

{ BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.valueOf(value1));

BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.valueOf(value2));

return b1.multiply(b2).doubleValue();

}

public static double divide(double value1,double value2,int scale){

BigDecimal b1 = new BigDecimal(Double.valueOf(value1));

BigDecimal b2 = new BigDecimal(Double.valueOf(value2));

return b1.divide(b2,scale).doubleValue();

}

public static void main(String[] args) {

System.out.println(Bigdecimal.add(0.1, 0.2));

System.out.println(Bigdecimal.subtract(0.3, 0.1));

System.out.println(Bigdecimal.multiply(0.3, 0.12));

System.out.println(Bigdecimal.divide(0.3, 0.13,1));

}

}

运行结果为:

0.30000000000000004

0.19999999999999998

0.036 2.3076923076923075